Stadgar SSF

Stadgar för Svenska Slagruteförbundet

Antagna vid ordinarie föreningsstämma 20130511 samt 20140531

Pdf-fil för utskrift finns här

§ 1 Ändamål

Svenska Slagruteförbundet (SSF) är en 1982 bildad ideell förening som har till ändamål (br) - att väcka intresse för utforskning av samspelet mellan människor och den omgivande subtila energin
- att väcka intresse för utforskning av dess biologiska och psykologiska effekter.
- att utveckla, testa och sprida olika sökmetoder
exempelvis med hjälp av verktyg som slagrutor, pekare och pendlar m.m. och exempelvis utan verktyg genom hand- eller fingertester, m.m. för att påvisa olika subtila fenomen och därigenom öka människans intuitiva inkänningsförmåga.
- att på olika sätt förbättra omgivningens miljö och individers välbefinnande.

§ 2 Verksamhet

Förbundet, som är politiskt och religiöst obundet, skall i sin verksamhet främja ändamålet bland annat genom
- att sammanföra personer med intresse för subtila energier, fenomen av olika slag och underlätta utbyte av erfarenheter och kunskaper
- att bistå arrangörer av lokala möten med råd, anvisningar och på annat sätt,
- att genom medlemstidskriften och hemsidan informera om verksamheten i förbundet,
- att söka samarbete med andra svenska och utländska sammanslutningar med liknande ändamål.

§ 3 Medlemskap

Envar fysisk person kan bli medlem genom att ansluta sig till förbundets stadgar och betala den för inträdesåret fastställda medlemsavgiften. Medlem skall sträva efter etiskt uppträdande i sitt arbete med olika energier och kan inte åberopa sitt medlemskap som garanti för kunnighet. Medlem kan efter beslut av föreningsstämman utses till hedersmedlem. Sådan medlem är befriad från medlemsavgift.

§ 4 Medlemsavgift

Ordinarie föreningsstämma fastställer medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår att betalas före 15 februari det året. Lägre avgift skall fastställas för medlemmar som avsäger sig medlemstidskriften. Nytillkomna medlemmar från 1 juli betalar halvårsavgift.

§ 5 Organisation

Föreningsstämma och extra föreningsstämma är förbundets högsta beslutande organ. Styrelsen verkställer mötenas beslut och handhar inom ramen för dessa stadgar förbundets angelägenheter med full bestämmanderätt i övrigt.
Mandattiden för förbundets valda funktionärer löper från föreningsstämma då valet skett till och med den föreningsstämma som äger rum ett år eller, i förekommande fall, två år därefter. Vid vakans kan föreningsstämma eller extra föreningsstämma förrätta fyllnadsval. Omval kan ske till samtliga befattningar.

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

§ 7 Säte och firmateckning

Förbundets och styrelsens säte är den ort där styrelsens ordförande är folkbokförd. Förbundets firma tecknas av ordförande och kassör tillsammans eller var och en för sig.

§ 8 Styrelse

Styrelsen, vars ledamöter skall vara medlemmar i förbundet, väljs av ordinarie föreningsstämma. Styrelsen består av ordförande, sekreterare och kassör, vilka väljs direkt till sina poster, samt minst två övriga ledamöter jämte minst en suppleant. Ordförande väljs för en tid av ett år och övriga styrelseledamöter för en tid av två år med val av halva antalet vid en föreningsstämma och halva antalet vid nästkommande föreningsstämma. Suppleanten väljs för en tid av ett år. Styrelsen skall utarbeta befattningsbeskrivningar för sina ledamöter.

§ 9 Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av minst fyra styrelseledamöter. Konstituerande styrelsemöte skall hållas inom två veckor efter föreningsstämman. Därutöver skall styrelsen varje verksamhetsår hålla minst två protokollförda sammanräden, till vilka styrelseledamöterna skall kallas. Suppleant skall förhandsinformeras om varje styrelsemöte och kallas vid förfall för ordinarie ledamot. Suppleant kan även kallas utan ordinarie ledamots förfall om styrelsen så beslutar.

Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats och om minst fyra ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller vid lika röstetal den mening som ordförande biträder. Suppleant som är närvarande utan att inträda i ordinarie ledamots ställe har yttrande- och förslagsrätt men deltar inte i besluten.

§10 Förvaltning och årsredovisning

Styrelsen förvaltar och ansvarar för förbundets medel och övriga tillgångar. Styrelsen skall till varje föreningsstämma avge årsredovisning omfattande verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning för de närmast föregående räkenskapsåret med förslag till disposition av uppkommet över- eller underskott. Årsredovisning jämte förbundets räkenskaper, inventarieförteckning, protokoll och övriga handlingar skall tillhandahållas revisorerna senast den första februari året efter verksamhetsåret.

§ 11 Revisorer

För att granska styrelsens förvaltning och årsredovisning samt förbundets räkenskaper m.m. väljer föreningsstämman två revisorer och en revisorssuppleant för en period av två år. Val av en revisor och en revisorssuppleant sker vid en föreningsstämma och en revisor vid nästkommande föreningsstämma. Revisionsberättelse för det räkenskapsår granskningen omfattar skall överlämnas till styrelsen senast den första mars året efter verksamhetsåret. I den mån revisorerna inte förordar ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för förvaltningen under räkenskapsåret i fråga skall valberedningen utan dröjsmål underrättas härom. Revisorerna äger närhelst och i den omfattning de önskar ta del av och granska förbundets räkenskaper under löpande verksamhetsår.

§ 12 Valberedning

Valberedningen skall bestå av tre förbundsmedlemmar, varav en är sammankallande. Valberedningen väljs för tiden till nästkommande föreningsstämma med uppgift att nominera kandidater till de befattningar till vilka val skall äga rum. Valberedningen skall därjämte utgöra kontrollorgan mellan medlemmarna och styrelsen i frågor rörande förbundets funktionärer.

§ 13 Motioner

Medlem kan väcka motion (förslag) rörande förbundets verksamhet. För att kunna behandlas vid ordinarie föreningsstämma skall motion i skriftlig form vara styrelsen tillhanda senast 1 februari. Styrelsen skall avge yttrande över i rätt tid inkomna motioner. För sent inkomna motioner hänskjuts till nästa föreningsstämma och behandla därvid såsom stadgeenligt väckta.

§ 14 Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen inom tiden 1 maj – 15 juni enligt styrelsens bestämmande.
Styrelsen skall senast sex veckor före föreningsstämman genom medlemstidskriften eller på annat sätt ge medlemmarna information om tid och plats för mötet, ett preliminärt program för konventet samt anvisningar om anmälan för deltagande.
Styrelsen skall senast två veckor före föreningsstämman till samtliga medlemmar utsända skriftlig kallelse till vilken skall fogas:
- dagordning
- årsredovisning inkl. materialförteckning
- revisionsberättelse
- förslag till budget för innevarande verksamhetsår
- förslag till budget och medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
- ev. propositioner samt i rätt tid inkomna motioner med styrelsens yttrande

§ 15 Dagordning vid Föreningsstämma

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:
1. Val av mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare.
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare att justera mötesprotokollet, tillsammans med mötesordförande.
4. Upprättande av röstlängd.
5. Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst.
6. Dagordningens fastställande.
7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse.
8. Revisionsberättelse.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om uppkommet över- eller underskott.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
11. Styrelsens förslag till budget för innevarande verksamhetsår.
12. Styrelsens förslag till budget och medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
13. Propositioner
14. Motioner
15. Val av styrelseordförande för 1 år, sekreterare och kassör för 2 år
16. Val av övriga styrelseledamöter för 2 år och suppleant för 1 år
17. Val av två revisorer för 2 år och en revisorssuppleant för 2 år
18. Val av redaktör för medlemstidskriften för 2 år
19. Val av webmaster/hemsidesansvarig för 2 år 20. Val av webmaster/hemsidesansvarig för 2 år. 21. Val av valberedningens tre medlemmar, varav en sammankallande, för 1 år

Beslut kan ej fattas i ärenden som inte tagits upp på dagordningen.
Protokoll från föreningsstämman skall undertecknas och justeras inom tre veckor och därefter hos styrelsen hållas tillgängligt för medlemmarna. Kopia av protokollet skall så snart som möjligt utsändas till medlemmarna eller publiceras i medlemsidskriften.

§ 16 Extra möte

Extra möte hålles om föreningsstämman, extra föreningsstämma eller styrelsen finner det nödvändigt. Därvid skall kallelse utsändas till samtliga medlemmar senast två veckor före mötet. Extra möte skall även hållas om det för uppgivet ändamål begärs av revisorerna eller av minst en tiondel av samtliga medlemmar. Det åligger därvid styrelsen att inom två veckor efter mottagandet av sådan begäran till samtliga medlemmar utsända kallelse til extra möte, vilket skall hållas på dag som infaller två veckor efter kallelsens utsändande till medlemmarna. Kallelse till extra möte skall ske skriftligen och innehålla dagordning. Vid extra möte får endast de ärenden behandlas för vilka mötet utlysts. Protokoll från extramötet skall underteckna och justeras inom tre veckor och därefter hos styrelsen hållas tillgängligt för medlemmarna. Kopia av protokollet skall så snart som möjligt utsändas till medlemmarna eller publiceras i medlemstidningen.

§ 17 Röstning och beslut

Röstning sker öppet men skall vid val, om någon begär det, ske med sluten omröstning. Rösträtt äger den som betalt sist förfallen medlemsavgift senast fyra veckor före föreningsstämman och två veckor före extra föreningsstämman. Varje närvarande medlem har en röst. Styrelseledamot får ej rösta om egen ansvarsfrihet. Rösträtt genom fullmakt är ej tillåten. Som mötesbeslut gäller den mening som fått de flesta rösterna om ej annat är stadgat. Vid lika röstetal avgöres personval genom lottning medan i andra frågor den mening gäller som biträdes av mötesordföranden om denne är röstberättigad. I annat fall avgör lotten.

§ 18 Medlemstidskrift

Förbundet ger ut en periodisk tidskrift. Denna tillställes fullbetalande medlemmar boende i Sverige kostnadsfritt. För fullbetalande medlemmar bosatta utanför Sverige tillkommer extra portokostnader för tidningen. Redaktören väljs av föreningsstämman för en mandattid av två år. Ansvarig utgivare är ordföranden.

§ 19 Hemsida på Internet

Förbundet kan ge ut en hemsida på internet. Riktlinjer för hemsidans innehåll beslutas av styrelsen. Innehållet skall presenteras på svenska men kan dessutom presenteras på annat språk. Redaktören väljs av föreningsstämman för en mandattid av två år. Ansvarig utgivare är ordföranden.

§ 20 Utträde och uteslutning

Anmälan om utträde ur förbundet skall ske skriftligen till ordförande i SSF. Medlem som ej inom en månad efter skriftlig påminnelse betalat förfallen medlemsavgift anses ha utträtt ur förbundet. Medlem som motarbetar förbundets ändamål eller på annat sätt skadar förbundets verksamhet eller anseende kan efter beslut av styrelsen uteslutas ur förbundet. Medlemmen skall minst två veckor före beslutet ha beretts tillfälle yttra sig. För beslut om uteslutning krävs, med avvikelse från § 9, att minst fyra styrelseledamöter är ense om beslutet. Uteslutning av medlem, får på begäran, överprövas av närmast kommande föreningsstämma i SSF.

§ 21 Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar måste fattas med minst två tredjedelar av avgivna röster vid två på varandra följande ordinarie föreningsstämmor. För att kunna behandlas skall ifrågakommande förslag till stadgeändring ha bifogats kallelse till mötena.

§ 22 Upplösning

Beslut om förbundets upplösning och fördelning av ekonomiska samt materiella tillgångar måste fattas med minst två tredjedelar av de angivna rösterna vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en skall vara ordinarie föreningsstämma. Upplöses förbundet skall dess behållna tillgångar anslås till forskning kring olika energifenomen och liknande företeelser.