GDPR

Regler för Svenska Slagruteförbundets hantering av medlemsregister och personuppgifter.

Den 25:e maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen GDPR gälla i hela EU.

GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter den svenska personuppgiftslagen PUL, och innebär ett ökat skydd för den personliga integriteten. Syftet med GDPR är att förstärka de rättigheter kring personuppgifter som man har som enskild.

Svenska Slagruteförbundet är en rikstäckande organisation, nedan benämnd SSF, som har till syfte:

att väcka intresse för utforskning av samspelet mellan människor och den omgivande subtila energin.

- att väcka intresse för utforskning av dess biologiska och psykologiska effekter.

- att utveckla, testa och sprida olika sökmetoder

exempelvis med hjälp av verktyg som slagrutor, pekare och pendlar m.m. och exempelvis utan verktyg genom hand- eller fingertester, m.m. för att påvisa olika subtila fenomen och därigenom öka människans intuitiva inkänningsförmåga.

- att på olika sätt förbättra omgivningens miljö och välbefinnande.

Som medlem betalar man en årlig avgift.

SSF skall ha ett medlemsregister.

I medlemsregistret ska finnas uppgift om:

Namn på medlem samt datum då denne betalt medlemsavgift.

Adress, (e-mailadress samt telefonnummer i den mån detta meddelats registeransvarig) för att kunna skicka ut information samt att nå kontakt vid behov.

Medlemsregistret får endast användas för:

- utskick av information om förbundets verksamhet och aktiviteter till medlemmar och förbundets styrelse.

- att skicka ut inbetalningskort för avgifter.

-att medlemsregisteransvarig ska registrera inbetalning av medlemsavgift samt vid aktiviteter kontrollera att vederbörande är medlem.

I övrigt får personuppgifter endast delges skattemyndigheten efter begäran.

Medlemsregisteransvarigs uppgift är att föra in de uppgifter i registret som beskrivs nedan.

-att uppdatera registret när ändringar tillkommer.

-att ta bort de uppgifter som inte längre är aktuella, till exempel om en person upphör att vara medlem. Även att göra de ändringar enligt nedan som medlem begär.

Medlem skall kunna få del av de uppgifter som berör vederbörande och ha rätt att radera vissa uppgifter som inte är adekvata. Medlem har rätt att få felaktiga uppgifter i medlemsförteckningen rättade samt att få förändringar av sina personuppgifter ändrade.

Vid aktiviteter som föreningen anordnar kan uppgifter om medlemmen finnas noterade men ska makuleras efter att aktiviteten är genomförd. Medlemmen godkänner noteringen av dessa uppgifter genom att anmäla sig till aktiviteten, om inte annat önskemål uttrycks.

Uppgifter i registret som alla förbundets medlemmar kan få del av är namn på medlem och adress om vederbörande godkänner det.

Medlems-/deltagarlistor får ej skickas i klartext via E-post utan ska överlämnas i utskriven form alternativt skickas i krypterat format för att förhindra otillbörlig åtkomst.

På förbundets hemsida finns uppgifter om aktiviteter samt kontaktuppgifter till förbundets styrelse och övriga aktiva funktionärer med adress, telefonnummer och mailadress. Detta som information till medlemmar och intresserade. Borttag av uppgifter och uppdatering sker efter önskemål från berörda medlemmar.